ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി.ആര്‍..അനുരാജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ക്ലാപ്പന കിഴക്ക്‌
മെമ്പറുടെ പേര് വി.ആര്‍..അനുരാജ്
വിലാസം വാതല്ലൂര്‍, ക്ലാപ്പന, ക്ലാപ്പന-690525
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447997443
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുദം
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യ അദ്ധ്യാപകന്‍