മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വര്‍ക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റി (തിരുവനന്തപുരം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്‍ അനില്‍ കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഹോസ്പിറ്റല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്‍ അനില്‍ കുമാര്‍
വിലാസം രാഗം, നിയര്‍ ജി .എം .എച്ച്.എസ് .എസ്, വര്‍ക്കല-695141
ഫോൺ 2601090
മൊബൈല്‍ 9447416300
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം BCom, LLB
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്