കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

പി രമവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 34
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാച്ചാണി
മെമ്പറുടെ പേര് പി രമ
വിലാസം റ്റി ആര്‍ ഭവന്‍ (തെനവിള വീട്), മലമുകള്‍, കൊടുങ്ങാനൂര്‍-695013
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747468702
വയസ്സ് 60
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍