കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2020 ല്‍ ) :

ഡി ആര്‍ അനില്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെഡിക്കല് കോളേജ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഡി ആര്‍ അനില്
വിലാസം കനവ് ,പി ആര്‍ എ 20 ഇ, പൂതുപ്പള്ളി ലെയിന്, മെഡിക്കല്കോളേജ്-695011
ഫോൺ 2449788
മൊബൈല്‍ 9447101404
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍