ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എം പി ശിവാനന്ദന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരിക്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് എം പി ശിവാനന്ദന്‍
വിലാസം മീത്തലെ പാലയാടി, മുചുകുന്ന്, മുചുകുന്ന്-673307
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447844818
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല