ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കൂടത്താങ്കണ്ടി സുരേഷ് മാസ്റ്റര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എടച്ചേരി
മെമ്പറുടെ പേര് കൂടത്താങ്കണ്ടി സുരേഷ് മാസ്റ്റര്‍
വിലാസം കൂടത്താങ്കണ്ടിയില്‍, അരൂര്‍, അരൂര്‍-673507
ഫോൺ 04962580111
മൊബൈല്‍ 9447639441
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎ ബി.എഡ്
തൊഴില്‍ റിട്ട.ടീച്ചര്‍