ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എ. എൻ നീരജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 25
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പെരുമുടിയൂ‍ര്‍‍‍
മെമ്പറുടെ പേര് എ. എൻ നീരജ്
വിലാസം ആഞ്ഞത്ത് മന, മേലെ പട്ടാമ്പി, മരുതൂർ-679306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446533141
വയസ്സ് 23
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ വിദ്യാർത്ഥി