ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിനുമോള്‍ കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മലമ്പുഴ
മെമ്പറുടെ പേര് ബിനുമോള്‍ കെ
വിലാസം ലാല്‍ ഭവന്‍, ആനന്ദ് നഗര്‍, കണ്ണാടി, കണ്ണാടി-678701
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497630321
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍