ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രശാന്ത് എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോങ്ങാട്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രശാന്ത് എ
വിലാസം ശ്രീ ലക്ഷ്മി നിവാസ്, കോങ്ങാട്, കോങ്ങാട്-678631
ഫോൺ 8075903259
മൊബൈല്‍ 8547026634
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ മെഡിക്കല്‍ റെപ്രസന്‍റിറ്റീവ്