ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രോ. ഡോ.റോസമ്മ സോണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അതിരമ്പുഴ
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രോ. ഡോ.റോസമ്മ സോണി
വിലാസം തുണ്ടിയില്‍, അമലഗിരി, അമലഗിരി പി ഒ-686561
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446595997
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍