ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രാധാ വി നായര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാമ്പാടി
മെമ്പറുടെ പേര് രാധാ വി നായര്‍
വിലാസം വൃന്ദാവന്‍, വെല്ലൂര്‍, വെല്ലൂര്‍-686501
ഫോൺ 04812500648
മൊബൈല്‍ 9447183648
വയസ്സ് 72
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പിഡിസി
തൊഴില്‍ സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്ക്