ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗീത ബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുന്നപ്ര
മെമ്പറുടെ പേര് ഗീത ബാബു
വിലാസം നന്ദാലയം, ആലപ്പുഴ, വാടയ്ക്കല്‍-688003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656757073
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍