ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ. ടി.എസ് താഹവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരുവാറ്റ
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. ടി.എസ് താഹ
വിലാസം കനവ്, ചിങ്ങോലി, ചിങ്ങോലി-690532
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447410599
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ,എല്‍ എല്‍ ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്