ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ. ജി. സന്തോഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പത്തിയുര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ. ജി. സന്തോഷ്
വിലാസം കളീയ്ക്കവടക്കതില്‍, കൊയ്പളളി കാരാന്‍മ, ഓലകെട്ടിയമ്പലം-690510
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547236221
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി, പി.ഡി.സി, ഐ.റ്റി.സി
തൊഴില്‍