മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ദീപ കെ.സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 28
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വള്ളൂർ സെന്റർ
മെമ്പറുടെ പേര് ദീപ കെ.സി
വിലാസം പളളിപ്പാട്ടില്‍, ശങ്കരമംഗലം, ശങ്കരമംഗലം-679303
ഫോൺ 8907337126
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഹൌസ് വൈഫ്