മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കവിത പി.കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വടക്കുമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് കവിത പി.കെ
വിലാസം കുളപ്പുറത്ത് തോട്ടത്തില്‍, പട്ടാമ്പി, വടക്കുമുറി, പട്ടാമ്പി-679303
ഫോൺ 9745067533
മൊബൈല്‍ 9745067533
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ആശ വർക്കർ