മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ ബഷീർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 25
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോഴിക്കുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ ബഷീർ
വിലാസം കിഴക്കേതില്‍, കിഴായൂർ, കിഴായൂർ-679303
ഫോൺ 9744338080
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഏഴാം തരം
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവർ