മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ ആർ നാരായണ സ്വാമിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
മെമ്പറുടെ പേര് കെ ആർ നാരായണ സ്വാമി
വിലാസം കക്കടത്ത് മഠം, ലക്ഷ്മി നിവാസ്, നേതിരിമംഗലം, പട്ടാമ്പി-679303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846312238
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്