മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലബീബവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പട്ടാമ്പി ടൌണ്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ലബീബ
വിലാസം പാലത്തിങ്കല്‍, പട്ടാമ്പി, പട്ടാമ്പി-679303
ഫോൺ 9048584070
മൊബൈല്‍ 9048584011
വയസ്സ് 28
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് (ഐടിഐ)
തൊഴില്‍