മുനിസിപ്പാലിറ്റി || പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (പാലക്കാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിജയകുമാര്‍



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചോരക്കുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് വിജയകുമാര്‍
വിലാസം പൂക്കുന്നിയില്‍ ഹൌസ്, കൊടലൂര്‍, മേലെ പട്ടാമ്പി-679306
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495708450
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം എ ബി എഡ്
തൊഴില്‍ സര്‍വീസ് പെന്‍ഷണര്‍