കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

രാധാകൃഷ്ണന്‍ പി ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 37
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടപ്പള്ളി
മെമ്പറുടെ പേര് രാധാകൃഷ്ണന്‍ പി ജി
വിലാസം പാര്‍വതി വിലാസം, പോണേക്കര, ഇടപ്പളളി-682041
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9497118026
വയസ്സ് 0
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍