കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കൊച്ചി കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ജഗദംബികവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 36
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുന്നുംപുറം
മെമ്പറുടെ പേര് ജഗദംബിക
വിലാസം മുണ്ടുപാലം നികര്‍ത്തില്‍, ഇടപ്പള്ളി നോര്‍ത്ത്, ഇടപ്പളളി-682041
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747150697
വയസ്സ് 0
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍