ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

മുംതാസ് സമീറവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മുംതാസ് സമീറ
വിലാസം അസീസ് മന്‍സില്‍, ഉദ്യാവര്‍, മഞ്ചേശ്വര്‍-671323
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9388008810
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍