ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കാസര്‍കോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

പത്മജ പി.വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പിലിക്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് പത്മജ പി.വി
വിലാസം എടുത്തിങ്ങല്‍, പേക്കടം, തൃക്കരിപ്പൂര്‍-671310
ഫോൺ 0467-2215814
മൊബൈല്‍ 9562733051
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍