മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (വയനാട്) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

അയ്യൂബ്.പി.പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 26
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മണിച്ചിറ
മെമ്പറുടെ പേര് അയ്യൂബ്.പി.പി
വിലാസം പാതിരിപ്പുള്ളി, മണിച്ചിറ, പൂമല-673592
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847864899
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കൂലി