സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

  • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ /ക്ഷേമ നിധി ബോര്‍ഡ് പെന്‍ഷന്‍ അര്‍ഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങളില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവ്
  • ജി സി ഡി എ –ജീവനക്കാര്യം
  • Smart City Thiruvananthapuram Ltd(SCTL)-Nomination of New Director into the Board of Directors of SCTL-Sanctioned
  • ധനകാര്യ വകുപ്പ് –സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങള്‍ക്കു നല്‍കാനുള്ള ഇന്‍സെന്റീവ് തുക അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്
  • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ /ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്‌ പെന്‍ഷന്‍ പ്രതിമാസം 1200 രൂപയായി വര്‍ധിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ്
  • Release of Central Assistance from Ministry of Housing and Urban Affairs ,GoI to Kudumbashree towards Geo tagging activities performed under BLC Component of PMAY(U)-Sanctioned
  • സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ -വികലാംഗര്‍ക്ക് രണ്ട് പെന്‍ഷന്‍ ലഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തി ഉത്തരവ്
  • പ്രാദേശിക സർക്കാരുകൾക്ക് അനുവദിച്ച വികസന ഫണ്ടിന്റെ 3ാം ഗഡു, പൊതു ആവശ്യ ഫണ്ടിന്റെ 9ാം ഗഡു എന്നിവയിൽ നിന്നും അധികമായി പിടിച്ച വെള്ളക്കര കുടിശ്ശിക തുക - പുനഃരനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
  • ധനകാര്യ വകുപ്പ് -2018 ഡിസംബര്‍ ,2019 ജനുവരി ,ഫെബ്രുവരി ,മാര്‍ച്ച്‌ ,ഏപ്രില്‍ മാസങ്ങളിലെ ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ് പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്
  • 2016-17 ല്‍ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്ക് പുരസ്കാരം നല്‍കുന്നതിനു അനുമതി