സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍

  • അഞ്ചാം സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ - ഇരുപത്തി ഒൻപതാം(29)നമ്പർ ശുപാർശയിന്മേലുള്ള നടപടി പ്രാവർത്തികമാക്കി ഉത്തരവ്
  • മഴക്കെടുതി -പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനതലത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ്
  • സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടാകെ കാലവർഷക്കെടുതി മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ - ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ - നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
  • മഴക്കെടുതി -ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ -നിർദ്ദേശങ്ങൾ
  • ധനകാര്യ വകുപ്പ്- 2018 ഏപ്രിൽ മേയ് ജൂൺ ജൂലൈ വരെയുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ വിതരണം ചെയ്യാതെ വന്ന തുക തിരികെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്
  • കാലവർഷക്കെടുതി - ദുരിതാശ്വാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടിയന്തിര പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
  • Total Housing programme of the Government- Availing Loan-Modified Order
  • മഹാത്മാഗാന്ധി രക്ത സാക്ഷിത്വ ദിനാചരണം –കുടുംബശ്രീ വിപണന മേളകള്‍ - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതു ഫണ്ടില്‍ നിന്ന് തുക
  • കാലവര്‍ഷക്കെടുതി –ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതു ഫണ്ടില്‍ തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് യഥേഷ്ടാനുമതി
  • 2018 ഏപ്രിൽ,മേയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ അനുവദിച്ച ഉത്തരവ്