പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം - തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച അധിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

Posted on Sunday, August 11, 2019

ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടേയും, ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്‍റെയും നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സജീവമായ പങ്കാളിത്തത്തിന് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍. 294/ഇപിഎ4/2019/തസ്വഭവ 10/08/2019