പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്-മലപ്പുറം ജില്ല -ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന

Posted on Saturday, September 1, 2018

മലപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യുട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസ്, അസി: ഡയറക്ടര്‍ഓഫീസ്, പെര്‍ ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ്‌ യൂണിറ്റുകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മുഴുവന്‍ ജീവനക്കാരും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നല്‍കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.