കേരള ബില്‍ഡിംഗ്‌ ആന്‍റ് അദര്‍ കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ വര്‍ക്കേര്‍സ് വെല്‍ഫെയര്‍ ബോര്‍ഡ്‌ -ബില്‍ഡിംഗ്‌ സെസ്സ് ഈടാക്കല്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

Posted on Monday, February 24, 2020

സര്‍ക്കുലര്‍ നമ്പര്‍ 8/ആര്‍ ഡി1/2018/തസ്വഭവ തിയ്യതി 12/11/2019

കേരള ബില്‍ഡിംഗ്‌ ആന്‍റ് അദര്‍ കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ വര്‍ക്കേര്‍സ് വെല്‍ഫെയര്‍ ബോര്‍ഡ്‌ -ബില്‍ഡിംഗ്‌ സെസ്സ് ഈടാക്കല്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍