സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍-25.04.2019

Posted on Saturday, April 27, 2019

സര്‍ക്കുലര്‍ 35/2019/ധന Dated 25/04/2019

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍-അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് മാത്രം വിധവാ പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിലേക്ക് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍. 

സര്‍ക്കുലര്‍ 36/2019/ധന Dated 25/04/2019

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍-നോണ്‍ പ്രയോറിറ്റി റേഷന്‍ കാര്‍ഡില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ അര്‍ഹത പുന:പരിശോധിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.