കോഴിക്കോട് നഗരസഭ - ഫയല്‍ അദാലത്ത് 03.08.2019 ലേക്ക് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു

Posted on Thursday, July 25, 2019

കോഴിക്കോട് നഗരസഭയില്‍ വച്ച്  29.07.2019 ന് ബഹു തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഫയല്‍ അദാലത്ത്  03.08.2019 രാവിലെ 10 മണിയിലേക്ക് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു.