സംയുക്ത സംരംഭ പദ്ധതികൾ-തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ-ഫണ്ടുകൾ പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ