എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർത്‌ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സേവനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

Posted on Monday, December 23, 2019

സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 2933/2019/തസ്വഭവ Dated 23/12/2019

എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർത്‌ഥികളുടെ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ വികസനം - എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർത്‌ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സേവനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ.

Related Articles