ആരോഗ്യ ജാഗ്രത - പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ യജ്ഞം 2018 - തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികള്‍.

Posted on Tuesday, May 29, 2018

സര്‍ക്കുലര്‍ 720/ഡിസി1/18/തസ്വഭവ Dated 25/05/2018

ആരോഗ്യ ജാഗ്രത - പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ യജ്ഞം 2018 - തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തിര നടപടികള്‍.