ഔദ്യോഗിക യോഗത്തിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസുകൾ നടത്തുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ - മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ