പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ് - ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ ശുചിത്വ മാലിന്യ പദ്ധതിയുടെ നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി വില്ലജ് എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ ഓഫീസ്സര്‍

Posted on Monday, December 14, 2020

സര്‍ക്കുലര്‍ എ2-254/2020/പിഡി-എൽ എസ് ജി ഡി Dated 11/12/2020

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ്  - ശുചിത്വ-മാലിന്യ-സംസ്കരണ ഉപദൌത്യം-ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി വില്ലേജ് എക്സറ്റൻഷൻ ഓഫീസർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്