നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യപ്പെട്ട കോവിഡ് കേസുകള്‍ 17 May 2021