തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ–മാലിന്യ സംസ്കരണം-യോഗതീരുമാനങ്ങള്‍

Posted on Friday, May 31, 2019

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ–മാലിന്യ സംസ്കരണം-നാഷണല്‍ ഗ്രീന്‍ ട്രൈബുണല്‍ ഉത്തരവനുസരിച്ച് അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ നടന്ന യോഗ നടപടിക്കുറിപ്പുകള്‍