തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ക്രമ നം. തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം ജനറല്‍ വനിത എസ് സി എസ് സി വനിത എസ് ടി എസ് ടി വനിത ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 23 34 1 2 0 0 60
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 171 198 13 12 2 2 398
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 87 3078 211 165 6 10 0 1 393
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 6 414 26 19 0 3 0 0 48
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 941 15962 1084 1188 87 78 15 14 2466
1200 21865 1515 1604 107 105 17 17 3365