തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ക്രമ നം. തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം ജനറല്‍ വനിത എസ് സി എസ് സി വനിത എസ് ടി എസ് ടി വനിത ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 144 151 17 14 5 0 331
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 806 1003 145 76 20 11 2061
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 87 3078 1409 1425 112 111 8 7 3072
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 6 414 195 192 12 15 0 0 414
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 941 15962 6616 7368 963 742 139 102 15930
1200 21865 9170 10139 1249 958 172 120 21808