• തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2021-2022 വാർഷിക പദ്ധതി അംഗീകാര നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ച് ഉത്തരവ്
 • കുടുംബശ്രീ വയനാട് ജില്ലാമിഷൻ-ജീവനക്കാര്യം
 • വിവാഹം ,യോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
 • കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാനമിഷൻ-ജീവനക്കാര്യം
 • മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസര്‍മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ സ്പഷ്ടീകരണ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
 • കോവിഡ് 19 - പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഗതാഗത സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനു വേണ്ട മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍
 • കൊവിഡ് 19 - നോഡൽ ഓഫീസർമാർ ലഭ്യമാകാതെ വന്ന തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പകരമായി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(ജനറൽ ),എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(ഹൗസിങ്),എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ(വിമൻ) എന്നിവരുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി
 • കൊവിഡ് 19 - കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തന സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലമാക്കി ഓരോ രോഗിയിലേക്കും ശ്രദ്ധ എത്തിക്കാൻ സഹായകമായ രീതിയിൽ നിലവിലുള്ള സംഘടനാ സംവിധാനം വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ
 • കൊവിഡ് 19 - ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ ലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശം
 • കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ രോഗികളെയും കുടുംബങ്ങളേയും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി സഹായിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന വാർ റൂമിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ് ഡെസ്ക് സംവിധാനം സജ്ജ മാക്കുന്നതുനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
 • Covid 19-Surge in positive cases - Restrictions for the effective containment - further orders -issued
 • കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ-നോഡൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുക-വാർ റും രൂപീകരിക്കുക-സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
 • കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ്/കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി (ദുരിതാശ്വാസ നിധി രൂപീകരണവും വിനിയോഗവും) ചട്ടങ്ങൾ-കോവിഡ് പ്രതിരോധം-തുക കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകം ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്
 • തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2021-22 വാർഷിക പദ്ധതി-അംഗീകാര നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളും സമയക്രമവും നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ്
 • വയനാട്-വൈത്തിരി താലൂക്ക്-പടിഞ്ഞാറത്തറ വില്ലേജ്-കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയ ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ച്