ശുചിത്വമിഷൻ-അജൈവമാലിന്യങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും-നടപടിക്രമങ്ങൾ -ഉത്തരവ്-27.08.2018