പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വീണ്ടെടുക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ- സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിതരണം -മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍

Posted on Wednesday, September 19, 2018

സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വീണ്ടെടുക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ-ഒരു സ്രോതസ്സ് വഴി ഒന്നിലധികം സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിതരണം -മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍