കോവിഡ് 19- പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ