ആലുവ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

Posted on Friday, January 19, 2024

2016 ലെ കേരള നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ്-ആലുവ നഗരസഭ-തോട്ടക്കാട്ടുകര ഏരിയ- പദ്ധതി വ്യതിയാനം വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം

Vol XII NO.1694 Dated 19/05/2023

 

2016 ലെ കേരള നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ്-ആലുവ നഗരസഭ-കൊട്ടരക്കടവ് വിസിനിറ്റി ഏരിയ-വ്യതിയാനം വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം

Vol XII NO.1696 Dated 19/05/2023

 

2016 ലെ കേരള നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ ആക്റ്റ്-ആലുവ നഗരസഭ-വിസിനിറ്റി കൺട്രോൾ സ്കീം ഫോർ ആലുവ ഹൌസിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് -പദ്ധതി വ്യതിയാനം വരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം

Vol XII NO.1903 Dated 06/06/2023

Content highlight