ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

ചീഫ് ടൌണ്‍ പ്ലാനര്‍ (വിജിലന്‍സ്),
വിജിലന്‍സ് വിഭാഗം, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്,
അ‍‍ഞ്ചാം നില, സ്വരാജ് ഭവന്‍,
നന്തന്‍കോട്, കവടിയാര്‍ (പി ഒ)
തിരുവനന്തപുരം - 695003

പഞ്ചായത്ത് അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ & വിജിലന്‍സ് ഓഫീസര്‍
പബ്ലിക് ഓഫീസ്
തിരുവനന്തപുരം - 695033
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ - 0471 2786330,
മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ - 9496040601 

വിജിലന്‍സ് വിഭാഗം
ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍  - 1800 425 1054
ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ - 0471 2786323, 0471 2786324
ഇമെയില്‍  - dpvigilance@gmail.com