ബന്ധപ്പെടേണ്ട വിലാസം

ചീഫ് ടൌണ്‍ പ്ലാനര്‍ (വിജിലന്‍സ്),
വിജിലന്‍സ് വിഭാഗം, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്,
അ‍‍ഞ്ചാം നില, സ്വരാജ് ഭവന്‍,
നന്തന്‍കോട്, കവടിയാര്‍ (പി ഒ)
തിരുവനന്തപുരം - 695003