പ്രോജക്ടുകളുടെ ബില്‍ തുക നല്‍കുന്നതിനു പാര്‍ട്ട്‌ ബില്‍ സംവിധാനം

Posted on Monday, March 26, 2018

സര്‍ക്കുലര്‍ ഡിഎ1 /293(1)/2018/തസ്വഭവ Dated 24/03/2018

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് – പ്രോജക്ടുകളുടെ ബില്‍ തുക നല്‍കുന്നതിനു പാര്‍ട്ട്‌ ബില്‍ സംവിധാനം അവലംബിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

Content highlight