മികച്ച ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്കുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി അവാര്‍ഡ്‌ 2021

Posted on Wednesday, February 17, 2021

2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ചവച്ച ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ താഴെ പറയുന്ന ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളെ 2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ മികച്ച ഗ്രാമ/ബ്ലോക്ക്‌/ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു

സ്വരാജ് ട്രോഫി - ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

 1. ഒന്നാം സ്ഥാനം : തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
 2. രണ്ടാം സ്ഥാനം : കൊല്ലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
 3. മൂന്നാം സ്ഥാനം : കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

സ്വരാജ് ട്രോഫി - ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത് - സംസ്ഥാനതലം

 1. ഒന്നാം സ്ഥാനം : മുഖത്തല ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്, കൊല്ലം ജില്ല
 2. രണ്ടാം സ്ഥാനം : നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
 3. മൂന്നാം സ്ഥാനം : പെരുമ്പടപ്പ്‌ ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്, മലപ്പുറം ജില്ല

സ്വരാജ് ട്രോഫി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ - സംസ്ഥാനതലം 

 1. ഒന്നാം സ്ഥാനം : പാപ്പിനിശ്ശേരി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌, കണ്ണൂര്‍ ജില്ല
 2. രണ്ടാം സ്ഥാനം : വെള്ളിനേഴി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌, പാലക്കാട് ജില്ല
 3. മൂന്നാം സ്ഥാനം : ചേമഞ്ചേരി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌, കോഴിക്കോട് ജില്ല

സ്വരാജ് ട്രോഫി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ - ജില്ലാതലം 

ജില്ല സ്ഥാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌
തിരുവനന്തപുരം 1 മംഗലപുരം
  2 ചെമ്മരുതി
കൊല്ലം 1 ശൂരനാട് സൌത്ത്
  2 ശാസ്താംകോട്ട
പത്തനംതിട്ട 1 തുമ്പമൺ
  2 മലയാലപ്പുഴ
ആലപ്പുഴ 1 കുമാരപുരം
  2 ഭരണിക്കാവ്
കോട്ടയം 1 കുറവിലങ്ങാട്
  2 വെളിയന്നൂർ
ഇടുക്കി 1 അടിമാലി
  2 വെള്ളിയാമറ്റം
എറണാകുളം 1 മുളന്തുരുത്തി
  2 പാമ്പാക്കുട
തൃശ്ശൂര്‍ 1 പൂമംഗലം
  2 അളഗപ്പനഗർ
പാലക്കാട് 1 ശ്രീകൃഷ്ണപുരം
  2 തിരുമിറ്റക്കോട്
മലപ്പുറം 1 മാറഞ്ചേരി
  2 തൃക്കലങ്ങോട്
കോഴിക്കോട് 1 വളയം
  2 പെരുമണ്ണ
കണ്ണൂർ 1 പെരിങ്ങോം വയക്കര
  2 ചെമ്പിലോട്
കാസറഗോഡ് 1 ചെറുവത്തൂർ
  2 ഈസ്റ്റ് എളേരി

 

മഹാത്മാപുരസ്കാരങ്ങൾ - സംസ്ഥാനതലം

ഒന്നാം സ്ഥാനം

 • കള്ളിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
 • കൊക്കയാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്,  ഇടുക്കി ജില്ല

രണ്ടാം സ്ഥാനം

 • നായരമ്പലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, എറണാകുളം    
 • വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, ഇടുക്കി    
 • വട്ടവട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, ഇടുക്കി    
 • ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, കോഴിക്കോട് ജില്ല
 • കാരശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, കോഴിക്കോട് ജില്ല
 • മരുതോങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, കോഴിക്കോട് ജില്ല
 • പുതുപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, കോട്ടയം    
 • ആതവനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, മലപ്പുറം    
 • മാറഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, മലപ്പുറം    
 • പെരുമണ്ണക്ലാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, മലപ്പുറം    
 • കൊടുമൺ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, പത്തനംതിട്ട    
 • വെച്ചൂച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, പത്തനംതിട്ട    
 • ചൊവ്വന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, തൃശ്ശൂർ    
 • മീനങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, വയനാട്    
 • പൊഴുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, വയനാട്    

 

മഹാത്മാപുരസ്കാരങ്ങൾ - ജില്ലാതലം

ജില്ലാതലത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയവര്‍

തിരുവനന്തപുരം   

 • കള്ളിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കൊല്ലം   

 • വെസ്റ്റ് കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

പത്തനംതിട്ട

 • കൊടുമൺ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • വെച്ചൂച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ആലപ്പുഴ   

 • ആര്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • ബുധനൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • നീലംപേരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • തണ്ണീർമുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കോട്ടയം    

 • പുതുപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ഇടുക്കി    

 • കൊക്കയാർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

എറണാകുളം    

 • നായരമ്പലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

തൃശ്ശൂർ    

 • ചൊവ്വന്നൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

പാലക്കാട്

 • പുതൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

മലപ്പുറം    

 • ആതവനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മാറഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പെരുമണ്ണക്ലാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കോഴിക്കോട്      

 • ചെറുവണ്ണൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • കാരശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മരുതോങ്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

വയനാട്    

 • മീനങ്ങാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • പൊഴുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കണ്ണൂർ    

 • ചൊക്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • മൊകേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കാസറഗോഡ്    

 • കാറഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്